Matura z Biologii – poziom rozszerzony- zakres materiału

Przed nauką warto sprawdzić, jakich konkretnych tematów będą dotyczyła zadania na poziomie rozszerzonym z Biologii. Poniżej przedstawiamy zakres materiału, który należy opanować.

Zakres materiału – matura rozszerzona z Biologii:

1. Przedmiot badań biologii i nauka o człowieku:

 • Życie przedmiotem badań biologii: podstawowe atrybuty życia; działy biologii; związek biologii z naukami matematyczno-przyrodniczymi; biologia i medycyna- współpraca dla dobra człowieka;
 • Podstawy metodologii obserwacji, badań i eksperymentów biologicznych: podstawy metodologii badań naukowych: teoria i prawo biologiczne; źródła danych naukowych i popularnonaukowych; cechy prawidłowej obserwacji i eksperymentu; przyrządy umożliwiające obserwację mikroświata; człowiek obiektem zainteresowań i badań filozofów, biologów i lekarzy;
 • Komórka – podstawowa jednostka funkcjonalna organizmu człowieka: budowa i właściwości błony komórkowej; system komórkowych błon plazmatycznych; skład i funkcje cytoplazmy; budowa i rola mitochondriów; etapy utleniania (oddychania wewnątrzkomórkowego); budowa i rola rybosomów; jądro komórkowe; budowa i rola chromosomów; podziały komórkowe: przebieg i biologiczna rola  mitozy oraz mejozy;
 • Zarys budowy historycznej organizmu człowieka: tkanki jako zróżnicowane strukturalnie i funkcjonalnie zespoły komórek; typy tkanek i ich funkcje: nabłonkowa, łączna (w tym krew), mięśniowa, nerwowa; nabłonki jednowarstwowe (płaski, sześcienny, walcowaty, wielorzędowy); nabłonki wielowarstwowe (płaski); tkanki łączne właściwe (luźna, zbita, zarodkowa); łączne oporowe (chrzestna, kostna) krew i limfa; tkanka mięśniowa (poprzecznie prążkowana szkieletowa, poprzecznie prążkowana serca, gładka); tkanka nerwowa (w tym glejowa);
 • Narządy i układy narządów – organizm człowieka i homeostaza: układy wykonawcze: pokarmowy, oddechowy, krążenia, wydalniczy, rozrodczy, ruchu; układy kontrolno-koordynujące: układ nerwowy, układ dokrewny; powłoka wspólna ciała człowieka; organizacja strukturalna i funkcjonalna organizmu ludzkiego jako układu otwartego (metabolizm: katabolizm, anabolizm); homeostaza stanem dynamicznej równowagi wewnątrzustrojowej organizmu;
 • Układ pokarmowy człowieka: budowa i rola układu pokarmowego; przystosowania do rozdrabniani trawienia i wchłaniania pokarmów; gruczoły trawienne lub wspomagające trawienie (ślinianki, trzustka, wątroba);
 • Fizjologia procesów trawienia i wchłaniania: enzymy trawienne i hydroliza enzymatyczna; rodzaje i działanie enzymów trawiennych; wchłanianie jako końcowy etap trawienia; krążenie wrotne; regulacja czynności układu pokarmowego i pobierania pokarmu; badania medyczne układu pokarmowego;
 • Zapotrzebowanie organizmu na składniki odżywcze, mineralne, witaminy i wodę: klasyfikacja chemicznych składników pożywienia człowieka; składniki mineralne – ich źródła oraz rola; klasyfikacja i źródła witamin; awitaminozy i hiperwitaminozy – przyczyny i skutki zdrowotne; składniki organiczne – ich rola oraz źródła;
 • Racjonalna dieta – usprawnienie funkcjonowania organizmu człowieka: dietetyka jako nauka; dieta pełno- i niepełnowartościowa; rodzaje diet, na przykład bezglutenowa, antynowotworowa, wegetariańska itp.; nieprawidłowe nawyki żywieniowe i ich konsekwencje zdrowotne (np. żywność typu fast food); anoreksja i bulimia – przyczyny, skutki zdrowotne, leczenie; wpływ używek na stan zdrowotny układu pokarmowego oraz przebieg trawienia i wchłaniania; znaczenie diety w profilaktyce osteoporozy;
 • Zdrowa żywność: magazynowanie i przechowywanie żywności; przygotowywanie i spożywanie posiłków; zanieczyszczenia i modyfikacje żywności;
 • Układ oddechowy i jego rola. Wymiana gazowa w płucach: budowa układu oddechowego; przystosowania w budowie układu oddechowego człowieka do wymiany gazowej; mechanika oddychania i wentylacji płuc; ćwiczenia usprawniające oddychanie; transport tlenu oraz dwutlenku węgla w organizmie; mechanizm i regulacja oddychania; przyczyny i skutki niedotlenienia organizmu, zatrucia co i na przykład cyjankiem lub nikotyną; choroby układu oddechowego; diagnostyka chorób dróg oddechowych i płuc: badania objętości płuc i badania rentgenowskie; profilaktyka niektórych chorób układu oddechowego;
 • Transport wewnętrzny – rola układu krążenia i układu limfatycznego: funkcje układu krążenia; budowa i rodzaje naczyń krwionośnych; budowa serca; automatyzm pracy serca; mały i duży obieg krwi; ciśnienie krwi; topografia układu limfatycznego; współdziałanie układu krwionośnego i limfatycznego;
 • Choroby układu krwionośnego: nadciśnienie, miażdżyca, zawał – przyczyny, objawy i skutki; diagnoza schorzeń serca: ekg, wysiłkowe i całodobowe (tzw. holter), usg; poziom cholesterolu a ryzyko zachorowania, sposoby jego obniżania; profilaktyka i leczenie chorób serca i układu krążenia;
 • Płyny ustrojowe – krew i limfa: główne układy grupowe krwi (a, b, ab, 0), czynnik Rh; podstawowe zasady transfuzji; mechanizm krzepnięcia krwi; badania podstawowe krwi; bezpieczeństwo kontaktu z krwią;
 • Mechanizmy obronne organizmu: rodzaje odporności (nieswoista i swoista); limfocyty jako komórki immunokompetentne: antygeny, hapteny i przeciwciała (immunoglobuliny); reakcje antygen – przeciwciało; odporności humoralna (typu b) i komórkowa (typu t); rola cytokin; znaczenie odporności w życiu człowieka;
 • Odporność sztuczna: rodzaje odporności sztucznej; szczepionki i szczepienia ochronne; choroby wywołane brakiem lub obniżeniem naturalnej odporności; reakcje alergiczne organizmu, działanie histaminy, testy; podstawy transplantologii – zgodność tkankowa, leki immunosupresyjne;
 • Wydalanie. Zachowanie równowagi osmotycznej: równowaga osmotyczna organizmu – podstawowy warunek homeostazy ustrojowej; anatomia układu wydalniczego człowieka; mechanizm regulacji równowagi wodno-mineralnej płynów ustrojowych; dobowy bilans wody w organizmie człowieka;
 • Nefron – elementarna jednostka strukturalna i funkcjonalna nerek: wytwarzanie i wydalanie moczu: filtracja, resorpcja i sekrecja; właściwości i skład chemiczny moczu pierwotnego i ostatecznego;
 • Skład chemiczny moczu oznaką stanu zdrowia człowieka: wstępne diagnozowanie cukrzycy, białaczki, żółtaczki na podstawie kontrolnych badań moczu; testy ciążowe; przyczyny chorób i zaburzeń pracy układu wydalniczego; najczęstsze choroby nerek i układu wydalniczego (moczówka prosta, kamica nerkowa, zapalenie miedniczek nerkowych i pęcherza moczowego); profilaktyka chorób nerek i dróg moczowych; współczesne osiągnięcia medycyny – dializa, przeszczepy nerek;
 • Zachowanie ciągłości życia: rozmnażanie płciowe – mechanizm i korzyści ewolucyjne; budowa anatomiczna układu rozrodczego człowieka; proces oogenezy i spermatogenezy; fazy i regulacja hormonalna cyklu menstruacyjnego; czynniki wpływające na regularność i przebieg cyklu menstruacyjnego;
 • Początki życia – rozwój zarodkowy i płodowy człowieka: zapłodnienie; rozwój zarodkowy i płodowy człowieka; budowa i funkcje łożyska; przebieg i mechanizmy fizjologiczne porodu; genetyczna determinacja płci, ciąża bliźniacza; leczenie bezpłodności i zaburzeń ciąży (zapłodnienie pozaustrojowe);
 • Od narodzin do śmierci – rozwój osobniczy człowieka: okresy rozwojowe człowieka;  dojrzałość biologiczna, psychiczna i społeczna; charakterystyka zmian towarzyszących pokwitaniu; okres dojrzałości – dorosłość; charakterystyka zmian towarzyszących przekwitaniu; śmierć procesem kończącym życie; wzrost zgonów uwarunkowany czynnikami cywilizacyjnymi; eutanazja;
 • Układ ruchu i jego rola w prawidłowym funkcjonowaniu ciała człowieka: biologiczne znaczenie ruchu dla prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka; część bierna układu ruchu i jej rola; właściwości i budowa kości; połączenia kości; część czynna układu ruchu i jej rola; fizjologia pracy mięśni; antagonizm pracy mięśni szkieletowych (zginacze i prostowniki);
 • Higiena układu ruchu: zmęczenie mięśni; odpoczynek bierny i czynny; ćwiczenia fizyczne podstawą zachowania zdrowia; trening fizyczny a indywidualne możliwości organizmu; szkodliwość dopingu; urazy i choroby układu ruchu (m.in. krzywica, skolioza, osteoporoza); podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy przy urazach układu ruchu
 • Percepcja bodźców – narządy zmysłów: bodźce i ich klasyfikacja; typy i lokalizacja receptorów; wrażenia wzrokowe, słuchowe i smakowe; mechanizm widzenia a budowa oka; widzenie przestrzenne; słuch i równowaga a budowa ucha – słyszenie przestrzenne; węch i smak; wady i choroby narządów zmysłu; badania oraz leczenie wad i chorób wzroku oraz słuchu;
 • Układ nerwowy – koordynacja procesów życiowych: pobudliwość jako jeden z przejawów życia; podział układu nerwowego (ośrodkowy, obwodowy; somatyczny, wegetatywny); zjawiska elektrochemiczne zachodzące w błonie neuronu; synapsy; wpływ leków i trucizn na funkcjonowanie połączeń synaptycznych; choroby centralnego układu nerwowego;
 • Odruchy – fizjologia układu nerwowego: odruch jako jednostka czynnościowa układu nerwowego; łuk odruchowy, neurony czuciowe i ruchowe; typy odruchów: odruchy warunkowe i bezwarunkowe; mechanizm tworzenia i wygasania odruchów warunkowych według koncepcji Pawłowa;
 • Mózg – nadrzędny ośrodek kontrolno-integracyjny: organizacja strukturalna i czynnościowa mózgowia (rdzeń przedłużony, móżdżek, podwzgórze, kresomózgowie); pola czynnościowe kory mózgowej (czuciowe, ruchowe, asocjacyjne);  badania stanu czynnościowego mózgu (eeg);
 • Uczenie się, pamięć, rozumowanie – wyższe czynności nerwowe: uczenie i zapamiętywanie; formy uczenia się; pamięć jako zapis doświadczeń w ośrodkowym układzie nerwowym, materialne podłoże pamięci; pierwszy i drugi układ sygnałów; myślenie abstrakcyjne; elementy psychologii uczenia się (indywidualne wzorce myślenia – uczenia się, techniki szybkiego i efektywnego czytania, techniki pamięciowe, umiejętność koncentrowania się, kreatywne myślenie, motywacja);
 • Higiena układu nerwowego: rozwój emocjonalny człowieka; zewnętrzne i wewnętrzne czynniki stresogenne; fazy zespołu ogólnej adaptacji; trudności adaptacyjne i choroby o podłożu stresowym; aktywny wypoczynek; fizjologia snu; techniki obniżania napięcia (relaksacja, masaż, medytacja, kinezjologia edukacyjna)
 • Układ dokrewny – hormonalna koordynacja i regulacja procesów życiowych: rodzaje i lokalizacja gruczołów dokrewnych; swoistość działania hormonów; mechanizm ujemnego sprzężenia zwrotnego; nadrzędna rola przysadki mózgowej; powiązania strukturalne i funkcjonalne układu hormonalnego z nerwowym; regulacja hormonalna wzrostu i rozwoju, gospodarki wodno-elektrolitowej, rozrodu (w tym cyklu menstruacyjnego); hormonalna regulacja rytmów i cykli biologicznych; choroby wynikające z niedoczynności lub nadczynności gruczołów dokrewnych; poradnictwo endokrynologiczne;
 • Skóra jako wyspecjalizowany narząd ochronny i czuciowy: skóra i jej funkcje (ochronna i termoregulacyjna); mechanizm termoregulacji; budowa skóry i jej wytwory; skóra jako swoisty narząd czucia: dotyk i ucisk, ból, zmiany temperatury; higiena skóry i jej wytworów; choroby skóry i ich profilaktyka;
 • Stan zdrowia i choroby: choroba wynikiem zachwiania homeostazy organizmu; klasyfikacja czynników chorobotwórczych; choroby społeczne; choroby cywilizacyjne; choroby dziedziczne; urazy i zatrucia; profilaktyka chorób cywilizacyjnych i społecznych; zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
 • Trucizny i ich wpływ na zdrowie człowieka: trucizny pochodzenia naturalnego: roślinne, grzybowe i zwierzęce (jady); środki halucynogenne i zatrucia grzybami; toksykologiczne zanieczyszczenia wód, gleby i powietrza; elementy profilaktyki w zakresie ochrony przed zatruciami;
 • Środki psychoaktywne: klasyfikacja środków psychoaktywnych; leki nasenne i uspakajające (barbiturany); alkoholizm, narkomania i lekomania; biologiczne i społeczne skutki uzależnień fizycznych i psychicznych; profilaktyka i leczenie uzależnień;
 • Choroby nowotworowe i ich profilaktyka: czynniki mutagenne i kancerogenne; cechy komórek nowotworowych; nowotwory złośliwe u kobiet i mężczyzn (m.in. w Polsce); badania profilaktyczne; metody leczenia nowotworów; genetyczne podłoże chorób nowotworowych;
 • Choroby wywołane przez wirusy i mikroorganizmy: mikroorganizmy patogenne: wirusy, bakterie i grzyby; mechanizmy infekcji wirusowych, bakteryjnych i grzybiczych; choroby wirusowe (aids, żółtaczki typu a i b, grypa, ospa prawdziwa, opryszczka); choroby bakteryjne (dur plamisty, choroby weneryczne, płonica, zgorzel, tężec); selekcyjne działanie antybiotyków oraz negatywne skutki ich nadużywania; budowa antygenowa retrowirusa HIV; źródła i drogi zakażenia aids; pierwotne i wtórne objawy zakażenia wirusem HIV; objawy aids; sukcesy i porażki w leczeniu aids profilaktyka hiv/aids;
 • Choroby inwazyjne: pierwotniaki, robaki i stawonogi wywołujące choroby inwazyjne; przyczyny i skutki wybranych inwazji pasożytniczych: toksoplazmoza, rzęsistkowica, pełzakowica, malaria, robaczyce, świerzb; zasady profilaktyki i ochrony w zakresie chorób pasożytniczych;
 • Profilaktyka zdrowotna (podsumowanie): edukacja zdrowotna – promocja zdrowia, kultura zdrowotna; system opieki zdrowotnej – profilaktyka, terapia, opieka paliatywna; postęp w medycynie – propagowanie osiągnięć farmakologii, transplantologii i immunologii;

2. Ekologia i ochrona środowiska:

 • Podstawowe pojęcia i koncepcje ekologiczne: ekologia jako nauka – obiekty badań ekologicznych (populacje, biocenozy, ekosystemy); autekologia i synekologia; związek ekologii z praktyką (leśnictwo, rolnictwo, przemysł.) ekologia a ochrona środowiska;
 • Tolerancja organizmów na czynniki fizyczne i chemiczne: tolerancja ekologiczna (prawa Liebiga oraz Shelforda); nisza ekologiczna; tolerancja organizmów jako wynik dziedziczenia i ewolucji;
 • Populacja: krzywa rozkładu naturalnego; cechy populacji (struktura i stosunki ilościowe):struktura przestrzenna i terytorializm, struktura ilościowa i mechanizmy regulacji liczebności, struktura wieku i krzywe przeżywania, struktura płci, struktura socjalna;
 • Biocenoza: stosunki pomiędzy populacjami: Antagonistyczne (pasożytnictwo zewnętrzne i wewnętrzne, drapieżnictwo, konkurencja międzygatunkowa, amensalizm, allelopatia), Nieantagonistyczne (mutualizm, protokooperacja, komensalizm), Neutralizm;
 • Struktura troficzna biocenozy: łańcuchy i sieci zależności pokarmowych; poziomy troficzne (producenci, konsumenci, destruenci i reducenci); rola różnorodności biologicznej w utrzymaniu struktury troficznej biocenoz; przepływ energii w biocenozach; równowaga ekologiczna;
 • Ekosystem: struktura i funkcjonowanie ekosystemu; przepływ energii w ekosystemach; produktywność (pierwotna i wtórna) ekosystemów; obieg materii;
 • Przemiany i rozwój ekosystemów: typy sukcesji: pierwotna, wtórna; stadia sukcesji (sera, klimaks); znaczenie sukcesji w przyrodzie; wpływ antropopresji na stabilność ekosystemów;
 • Lądowe strefy Życia: biosfera jako całość; biomy i czynniki kształtujące ich rozmieszczenie; państwa roślinne (strefy klimatyczno-roślinne) i zwierzęce;
 • Wodne strefy Życia: ekosystemy wodne; warunki fizykochemiczne zbiorników słodkowodnych i morskich; zróżnicowanie strefowe ekosystemów wodnych; zakłócenia w funkcjonowaniu ekosystemów wodnych; zanieczyszczenia i eutrofizacja.
 • Człowiek jako element ekosystemu: zanieczyszczenia wód, powietrza i gleby; niszczenie pokrywy roślinnej i erozja; wymieranie gatunków roślin i zwierząt; dziura ozonowa i efekt cieplarniany; rozwój zrównoważony, uzasadnienie idei ochrony przyrody; rola człowieka w kształtowaniu biosfery; zapoznanie uczniów z historycznymi przemianami biosfery pod wpływem działalności człowieka; zagrożenia, jakie niesie dla biosfery rozwój gospodarczy; idea rozwoju zrównoważonego;
 • Formy ochrony środowiska naturalnego. Ekologia i ochrona środowiska w gospodarstwie domowym: związek człowieka z środowiskiem naturalnym. Istota harmonijnego współżycia z otaczającą przyrodą; różnorodność form ochrony środowiska; jak chronić przyrodę w gospodarstwie domowym.
 • Zagrożenia środowiska naturalnego i sposoby przeciwdziałania im: dziura ozonowa; efekt cieplarniany; kwaśne deszcze; erozja gleby; gospodarstwa rolne; bioróżnorodność;
 • Ochrona środowiska W moim otoczeniu: gospodarka zasobami środowiska naturalnego; działania podejmowane na rzecz ochrony środowiska;

3.  Genetyka:

 • DNA jako podstawowy nośnik informacji genetycznej: budowa chemiczna i przestrzenna DNA; rodzaje DNA; lokalizacja DNA na terenie komórki;
 • Kopiowanie informacji genetycznej: etapy i przebieg replikacji; znaczenie procesu replikacji;
 • Gen jako podstawowa jednostka dziedziczności: historyczne i współczesne definicje genu; geny prokariontów i eukariontów; geny nakładające się;
 • Kod genetyczny: budowa chemiczna i przestrzenna RNA; cechy kodu genetycznego; tabela kodu genetycznego;
 • Realizowanie informacji genetycznej (synteza białek): przebieg transkrypcji; rola aparatu translacyjnego; przebieg i etapy translacji; znaczenie biologiczne procesów transkrypcji i translacji;
 • Genom człowieka: definicja genomu; wielkość genomu człowiek; genotyp i kariotyp człowieka;
 • Mutacje i czynniki mutagenne: definicja i podział mutacji; czynniki mutagenne; skutki różnych mutacji; znaczenie mutacji w ewolucji organizmów;
 • Choroby dziedziczne człowieka i ich diagnostyka: choroby wywołane mutacjami genowymi, w tym: bloki metaboliczne (galaktozemia, fenyloketonuria, alkaptonuria, albinizm), hemofilia, anemia sierpowata,daltonizm, pląsawica Huntingtona; choroby wywołane zmianami genomowymi: zespół Downa, zespół Turnera, choroby wielogenowe; diagnostyka chorób dziedzicznych: analiza rodowodowa, analiza kariotypu płodu, testy DNA płodu, testy pourodzeniowe;
 • Inżynieria genetyczna: definicja inżynierii genetycznej; wykorzystanie enzymów restrykcyjnych. plazmidy i wirusy jako wektory;
 • Wykorzystanie techniki inżynierii genetycznej w biotechnologii: metody i techniki inżynierii genetycznej: hodowle komórkowe i tkankowe, klonowanie organizmów, organizmy transgeniczne;
 • Znaczenie genetyki w rolnictwie i hodowli zwierząt: nowe odmiany i rasy oraz ich znaczenie: sztuczna selekcja w hodowli, chów wsobny i heterozja;
 • Bezpośrednie znaczenie genetyki dla człowieka: w medycynie: terapie genowe, wykorzystanie zmienionych genetycznie mikroorganizmów do produkcji szczepionek i leków, wykorzystanie organizmów transgenicznych i klonowanych do „produkcji ludzkich tkanek oraz organów do przeszczepów; w sądownictwie: „ odcisk palca DNA”, ustalanie pokrewieństwa (np. ojcostwa);

4.  Ewolucjonizm i antropogeneza:

 • Poglądy dotyczące powstania życia na Ziemi: poglądy na powstanie organizmów różnicowanie życia: biogeneza, hipoteza samorództwa, hipoteza kreacjonistyczna, hipoteza panspermii, teoria ewolucji; Lamarkizm a Darwinizm; dowody ewolucji pośrednie, bezpośrednie;
 • Różnorodność organizmów zamieszkujących Ziemię: podstawowe taksony systematyczne; współczesny podział systematyczny organizmów na 5 królestw; charakterystyka podstawowych taksonów;
 • Rodzaje i źródła zmienności w przyrodzie: zmienność jako podstawowa cecha życia: zmienność fenotypowa (modyfikacyjna), zmienność rekombinacyjna, zmienność mutacyjna; ewolucja jako źródło bioróżnorodności;
 • Pochodzenie człowieka: definicja i główne etapy antropogenezy dowody ewolucji hominidów; drzewo rodowe hominidów;
 • Człowiek jako gatunek biologiczny i istota społeczna: cechy wspólne człowieka i małp człekokształtnych; charakterystyczne cechy gatunkowe człowieka; rasy ludzkie; ewolucja komunikacji, techniki i kultury;
 • Ewolucja roślin: charakterystyka budowy i życia roślin w poszczególnych okresach ewolucji;
 • Ewolucja bezkręgowców: charakterystyka budowy i życia bezkręgowców w poszczególnych okresach ewolucji;
 • Ewolucja kręgowców: charakterystyka budowy i życia kręgowców w poszczególnych okresach ewolucji;
 • Ewolucja układów: ewolucja układu: oddechowego, krwionośnego, kostnego, nerwowego;
 • Ewolucja – wirusy, bakterie, grzyby, pierwotniaki: charakterystyka budowy i życia:  bakterii, grzybów, wirusów, pierwotniaków;

5.  Botanika i zoologia:

 • Klasyfikacja organizmów: Podstawy taksonomii; Historyczne i współczesne systemy klasyfikowania organizmów; Botanika i zoologia – klasyczne dziedziny biologii; Metody badania rozwoju życia na Ziemi;
 • Bakterie – pierwsze organizmy na Ziemi: Powstanie komórek prokariotycznych; Budowa komórki prokariotycznej; Występowanie i środowisko życia bakterii; Systematyka współczesnych bakterii; Funkcje życiowe i ekologia Bakterii; Podstawowe funkcje życiowe bakterii (odżywianie, oddychanie, rozmnażanie się); Rola bakterii w cyklach biogeochemicznych węgla i azotu;
 • Wirusy – Budowa i natura wirusów: Budowa i klasyfikacja wirusów; Niektóre choroby wirusowe roślin, zwierząt i ludzi; Przebieg infekcji wirusowej; Wirusy w świetle współczesnych badań naukowych; Różne poglądy na temat pochodzenia wirusów;
 • Protisty – najprostsze organizmy eukariotyczne: Budowa komórki eukariotycznej; Budowa komórki eukariotycznej; Porównanie budowy komórki roślinnej i zwierzęcej; Komórka prokariotyczna a komórka eukariotyczna; Występowanie i środowisko życia protistów; Niektóre procesy Ŝyciowe protistów (odŜywianie, oddychanie, wydalanie, ruch, wrażliwość); Na pograniczu świata roślin i zwierząt – myksotrofy; Rozmnażanie i rozwój protistów; Sposoby rozmnażania się protistów; Proces izogamii, anizogamii i oogamii; Cykle życiowe protestów; Przegląd systematyczny i znaczenie protistów;
 • Rośliny telomowe: Teoria telomowa; Opanowanie środowiska lądowego przez rośliny; Główne szczepy rozwojowe roślin;
 • Mszaki: Pochodzenie mszaków i środowisko życia; Budowa morfologiczna i anatomiczna mszaków; Cykl rozwojowy mszaków; Gametofit i sporofit mszaków; Przemiana pokoleń mszaków – dominacja gametofitu; Przegląd systematyczny i znaczenie mszaków; Przegląd systematyczny mszaków; Znaczenie mszaków w środowisku; Rola mszaków w obiegu wody w przyrodzie; Gospodarcze znaczenie mszaków;
 • Paprotniki: Paprotniki – właściwe organowce lądowe; Budowa morfologiczna paprotników (organy wegetatywne i rozrodcze); Przystosowania paprotników do życia na lądzie; Tkanki organowców roślinnych; Twórcze, stałe (okrywająca, wypełniająca, wzmacniająca, przewodząca); Tkanki roślinne a tkanki zwierzęce; Przegląd systematyczny i znaczenie paprotników; Przegląd systematyczny paprotników; Ochrona gatunkowa paprotników; Historyczne i współczesne znaczenie paprotników; Cykle rozwojowe paprotników; Gametofit i sporofit paprotników; Przemiana pokoleń paprotników – dominacja sporofitu; Paprotniki jednako- i różnozarodnikowe;
 • Rośliny nasienne: Rośliny nasienne – sukces ewolucyjny na lądzie; Funkcje i budowa korzenia: systemy korzeniowe, metamorfozy korzeniowe, symbiozy korzeniowe; Funkcje i budowa pędu: metamorfozy łodygowe; Funkcje i budowa liści: typy ulistnienia, budowa anatomiczna liścia, metamorfozy liściowe; Rozmnażanie się roślin nagozalążkowych; Budowa organów rozrodczych roślin nagozalążkowych; Zapylenie i zapłodnienie u roślin nagozalążkowych; Cykl rozwojowy roślin nago-zalążkowych; Organy rozrodcze i cykl rozwojowy paproci nasiennych; Nasiona i owoce – tajemnica sukcesu ewolucyjnego roślin nasiennych Powstawanie i budowa nasienia; Rodzaje nasion; Okres spoczynku; warunki kiełkowania nasion; Powstawanie i rodzaje owoców; Sposoby rozprzestrzeniania się roślin nasiennych; Gospodarcze wykorzystanie nasion i owoców; Przegląd systematyczny roślin nagozalążkowych; Charakterystyka gatunków krajowych; Ochrona gatunkowa roślin nagozalążkowych; Charakterystyka wybranych grup roślin okrytozalążkowych; Ochrona gatunkowa roślin okrytozalążkowych; Porównanie roślin jedno- i dwuliściennych; Porównanie roślin nago- i okrytozalążkowych; Formy ekologiczne i zbiorowiska roślin nasiennych; Formy biologiczne roślin nasiennych; Charakterystyka wybranych form ekologicznych; Charakterystyka wybranych zbiorowisk roślinnych (bór sosnowy, grąd, zbiorowisko roślin ruderalnych itp.);
 • Regulacja i kontrola niektórych czynności życiowych roślin: Transport wody i asymilatów u roślin; Mechanizmy transportu wody: potencja. wodny i osmotyczny, rola sit adhezji i kohezji Parcie korzenia i silą ssąca liści (transpiracja); Istota transportu asymilatów; Odżywianie mineralne i znaczenie pierwiastków dla roślin; Czynniki warunkujące wzrost i rozwój roślin; Spoczynek bezwzględny i względny nasion; Mechanizm i przebieg kiełkowania oraz wzrostu; Przechodzenie wstań kwitnienia i owocowania (rośliny dnia długiego, krótkiego oraz neutralne; fotoperiodyzm; wpływ fitohormonów); Hormonalne i turgorowe podłoże ruchów roślin; Czynniki wywołujące reakcje ruchowe roślin; Tropizmy oraz nastie jako reakcje ruchowe roślin;
 • Grzyby – plechowce lądowe: Środowisko i tryb życia grzybów; Poziomy organizacji budowy ciała grzybów (plechy jednokomórkowe, nitkowate i plektenchymatyczne); Strategie odżywiania się grzybów; Sposoby rozmnażania się grzybów; Rodzaje rozmnażania bezpłciowego grzybów Strategie rozmnażania się płciowego Przemiana pokoleń wybranych grup grzybów (sprzężniaków, workowców i podstawczaków) Systematyka grzybów: przegląd grzybów kapeluszowych, wademekum rozsądnego grzybiarza; Biocenotyczne i gospodarcze znaczenie grzybów; Ochrona gatunkowa grzybów; Porosty – organizmy dwuskładnikowe Środowisko życia porostów; Morfologia i anatomia porostów; Klasyfikacja porostów; Porosty jako organizmy pionierskie; Ochrona gatunkowa porostów;
 • Gąbki – najprostsze zwierzęta wielokomórkowe: Pochodzenie zwierząt wielokomórkowych; Główne linie rozwojowe zwierząt; Środowisko życia gąbek; Budowa morfologiczna i anatomiczna gąbek; Znaczenie ekologiczne i gospodarcze gąbek;
 • Parzydełkowce – najstarsze zwierzęta tkankowe: Środowisko życia parzydełkowców; Plan budowy polipa i meduzy; Budowa histologiczna parzydełkowców; Przemiana pokoleń parzydełkowców; Przegląd systematyczny parzydełkowców; Ekologia parzydełkowców i ich znaczenie rafotwórcze
 • Płazińce: Budowa i biologia płazińców wolno żyjących; Pochodzenie zwierząt trójwarstwowych; Systematyka płazińców; Środowisko i tryb życia wirków; Budowa i biologia płazińców pasożytniczych; Przystosowania przywr i tasiemców do pasożytnictwa; Wybrane cykle rozwojowe tasiemców; Profilaktyka chorób pasożytniczych; Wybrane cykle rozwojowe przywr;
 • Nicienie:  Nicienie – zwierzęta schizoceliczne; Pochodzenie i cechy nicieni; Morfologia i anatomia nicieni; Przegląd systematyczny nicieni; Systematyka obleńców: cykle życiowe wybranych gatunków nicieni pasożytniczych; Profilaktyka chorób wywołanych przez nicienie;
 • Pierścienice – zwierzęta celomatyczne: Pochodzenie pierścienic; Plan budowy pierścienic; Cechy aromorfotyczne pierścienic; Przegląd systematyczny pierścienic; Charakterystyka wieloszczetów, skąposzczetów i pijawek; Ekologia pierścienic; Znaczenie pierścienic w ewolucji zwierząt bezkręgowych;
 • Mięczaki: Budowa i biologia mięczaków; Pochodzenie mięczaków; Występowanie i środowisko życia mięczaków; Budowa i biologia ślimaków, ma.Ŝy i g.owonogów; Przegląd systematyczny mięczaków; Ekologia i znaczenie gospodarcze mięczaków;
 • Stawonogi: Pochodzenie i radiacja adaptatywna stawonogów; Pochodzenie stawonogów (w tym opanowanie środowiska lądowego); Środowisko życia stawonogów; Morfologia i anatomia stawonogów; Biologia stawonogów; Wzrost skokowy – linienie; Rozwój prosty i złożony u stawonogów; Opieka nad potomstwem; Przegląd systematyczny stawonogów; Charakterystyka skorupiaków, pajęczaków, wijów oraz owadów; Ekologia i znaczenie gospodarcze grup stawonogów ze szczególnym uwzględnieniem owadów; Ochrona gatunkowa stawonogów;
 • Strunowce: Charakterystyka ogólna strunowców; Pochodzenie strunowców; Główne linie radiacyjne strunowców; Cechy charakterystyczne strunowców; Zwierzęta pierwouste i wtórouste; Lancetnik – swoisty model strunowca; Pozycja systematyczna lancetnika; Morfologia i anatomia lancetnika; Lancetnik jako swoisty „pierwowzór” strunowców;
 • Kręgowce: Pochodzenie i ewolucja kręgowców; Charakterystyczne cechy kręgowców; Pochodzenie i drzewo rodowe kręgowców; Ogólna systematyka kręgowców;
 • Ryby: Bezżuchwowce i ryby – kręgowce pierwotnie wodne; Stanowisko systematyczne rybi bezżuchwowców; Morfologia i anatomia minoga; Dwie linie rozwojowe ryb – chrzęstnoszkieletowe i kościste; Przystosowania morfologiczne, anatomiczne i fizjologiczne ryb do życia w wodzie; Przegląd systematyczny ryb; Ekologia ryb – tarto i wędrówki ryb; Przegląd gatunków krajowych ryb i ochrona gatunkowa; Znaczenie gospodarcze ryb;
 • Płazy: Płazy – kręgowce dwuśrodowiskowe; Wyjście kręgowców na ląd (meandrowce); Wodno-lądowa strategia życiowa płazów; Przystosowania morfologiczne, anatomiczne i fizjologiczne płazów do życia na lądzie; Uzależnienie płazów w budowie i czynnościach życiowych od środowiska wodnego; Rozród i rozwój płazów; Przegląd krajowych gatunków płazów i ochrona gatunkowa; Czynniki zagrażające płazom;
 • Gady: Pochodzenie i radiacja adaptatywna gadów; Progresywne trendy ewolucyjne gadów: lokomocja, pokrycie ciała, gospodarka wodna, błony płodowe; Radiacja adaptatywna gadów mezozoicznych (drzewo rodowe gadów); Hipotezy wyjaśniające wyginięcie gadów mezozoicznych; Budowa i biologia gadów współczesnych; Przystosowania morfologiczne, anatomiczne i fizjologiczne gadów współczesnych do życia na lądzie; Rozród i rozwój gadów; Przegląd systematyczny gadów; Ochrona gatunkowa gadów;
 • Ptaki: Progresywne cechy ptaków związane ze zdolnością do lotu: skrzydła i pióra, szkielet i masa ciała, rozwój mózgu, mechanizm wymiany gazowej; Stałocieplność ptaków; Hipotezy wyjaśniające pochodzenie zdolności ptaków do aktywnego lotu; Rozród i rozwój ptaków: strategie rozrodcze ptaków (gody, opieka nad potomstwem, gniazdowniki i za-gniazdowniki), Wędrówki ptaków; Przegląd systematyczny ptaków; Znaczenie biologiczne i gospodarcze ptaków; Gatunki krajowe i ochrona gatunkowa;
 • Ssaki: Tajemnica sukcesu ewolucyjnego ssaków; Progresywne cechy ssaków: lokomocja, okrywa ciała i stałocieplność, rozwój mózgu, łożysko; Radiacja adaptatywna i drzewo rodowe ssaków; Systematyka ssaków; Stekowce i torbacze; Występowanie stekowców i torbaczy; Progresywne i prymitywne cechy stekowców; Morfologia, anatomia i fizjologia torbaczy; Ssaki właściwe – najwyżej uorganizowane kręgowce lądowe; Morfologia i anatomia ssaków właściwych; Fizjologia ssaków; Rozród i rozwój ssaków; Opieka nad potomstwem; Przystosowania ssaków do życia w różnych środowiskach; Przegląd systematyczny i znaczenie ssaków; Charakterystyka wybranych rzędów ssaków; Rodzime gatunki ssaków; Znaczenie ekologiczne i gospodarcze ssaków; Ochrona gatunkowa ssaków; Człowiek też jest ssakiem;

6.  Komórka jako podstawowa jednostka życia. Energia i życie:

 • Mikroskopia: Mikroskopia optyczna; Zasady mikroskopowania i BHP; Rodzaje preparatów mikroskopowych; Techniki barwienia preparatów: odczynniki: błękit metylenowy, Sudan III w 70-procentowym roztworze alkoholu, płyn Lugola; Rozmazy; Mikroskopia elektronowa; Budowa mikroskopu elektronowego; Typy mikroskopów elektronowych i ich zastosowanie; Przygotowanie preparatów; Biofizyczne i biochemiczne badania komórek; Techniki mikromanipulacji; Frakcjonowanie; Metody barwienia i znakowania cytochemicznego; Autoradiografia; Ekstrakcja a chromatografia i elektroforeza; Hodowle in vitro komórek i tkanek;
 • Nieorganiczne i organiczne składniki komórki: Skład chemiczny komórek; Udział pierwiastków i związków chemicznych w budowie Ziemi i organizmów: pierwiastki biogenne, makroelementy, mikroelementy i ultraelementy Funkcje wybranych pierwiastków lub ich jonów w komórkach (organizmach); Związki nieorganiczne; Woda jako środowisko komórki i składnik przemian metabolicznych; Właściwości fizykochemiczne cząsteczki wody i jej biologiczne znaczenie; Inne ważne związki nieorganiczne i ich sole; Efekty toksycznego oddziaływania soli metali ciężkich; Cukrowce, lipidy i kwasy nukleinowe; Klasyfikacja związków organicznych występujących w strukturach ożywionych: wiązania chemiczne, monomery i biopolimery ; cukrowce i ich funkcje; tłuszczowce właściwe i fosfolipidy oraz ich funkcje; kwasy nukleinowe i ich funkcje; Aminokwasy, peptydy i białka Aminokwasy: budowa i właściwości chemiczne; Właściwości chemiczne białek; białka proste i złożone; Struktura przestrzenna białek i jej modyfikacje; Funkcje białek: białka strukturalne i enzymatyczne, immunoglobuliny; Metody sekwencjonowania oraz wykrywania i identyfikacji białek (chromatografia bibułowa, elektroforeza);
 • Organizacja strukturalna i funkcjonalna komórki eukariotycznej: Budowa chemiczna i organizacja przestrzenna elementarnej błony biologicznej; Rodzaje transportu błonowego; Pino- i fagocytoza; Właściwości receptorowe błony komórkowej; Błony wewnątrzkomórkowe: tonoplast; rodzaje, organizacja przestrzenna i funkcje retikulum endoplazmatycznego; organizacja przestrzenna i funkcje aparatu Golgiego; powstawanie, rodzaje i funkcja lizosomów; Budowa chemiczna ściany komórkowej; Rozwój ścian komórkowych; pierwotna i wtórna ściana komórkowa; Modyfikacje wtórne ściany komórkowej: inkrustacja i adkrustacja; Funkcje ściany komórkowej Skład chemiczny cytoplazmy; Ruchy cytoplazmy; Elementy strukturalne cytoszkieletu; Budowa, lokalizacja i funkcja centrosomu i centrioli; Organelle odpowiedzialne za ruch komórki – wici i rzęski; Wakuola; Skład chemiczny soku wakuolarnego; Potencjał osmotyczny a turgor komórkowy; Plazmoliza i deplazmoliza; Funkcje wakuoli; Organelle półautonomiczne; Plastydy – organelle komórek autotroficznych: rodzaje i funkcje plastydów, ultrastruktura chloroplastu, rodzaje, lokalizacja i funkcje barwników fotosyntetycznych; Mitochondria – centra energetyczne komórek: ultrastruktura mitochondrium, enzymy i funkcje mitochondrium; Ultrastruktura jądra komórkowego; Organizacja chromatyny i chromosomów; Funkcje jądra komórkowego w interfazie i podczas podziałów komórkowych; Ultrastruktura, lokalizacja i funkcje centrioli; Podziały jądra komórkowego; mitoza i mejoza; Struktura, lokalizacja i funkcje rybosomów;
 • Metabolizm komórkowy: Enzymy: Klasyfikacja i nazewnictwo enzymów; Budowa i działanie enzymów (apoenzym, koenzym, grupy prostetyczne, centrum aktywne, teoria indukcyjnego dopasowania);  Kinetyka reakcji enzymatycznych; Fizyczne i chemiczne czynniki wpływające na aktywność enzymów; Metabolizm jako proces przemiany materii i energii; Zasada sprzęgania reakcji egzo- i endoergicznych; Rodzaje fosforylacji; Budowa ATP;
 • Fotosynteza – strategia odżywiania się autotrofów: Fotosystemy jako jednostki czynnościowo-strukturalne fotosyntezy; Lokalizacja procesu fotosyntezy; Barwniki fotosyntetyczne; Fosforylacja fotosyntetyczna (cykliczna i niecykliczna); Etapy i chemizm fotosyntezy; Lokalizacja, przebieg i produkty fazy jasnej; Lokalizacja i przebieg fazy ciemnej; Bilans węglowy i wydajność energetyczna fotosyntezy; Wpływ czynników fizycznych i chemicznych na tempo fotosyntezy; Fotosynteza typu C4; Znaczenie fotosyntezy dla funkcjonowania całej biosfery; Chemosynteza – alternatywna strategia autotrofizmu; Istota i przebieg procesu chemosyntezy; Grupy bakterii chemosyntetyzujacych (wodorowe, siarkowe, nitryfikacyjne, żelazowe); Udział chemoautotrofów w cyklach biogeochemicznych;
 • Utlenianie biologiczne: Uzyskiwanie energii użytecznej biologicznie; Lokalizacja procesu oddychania komórkowego; Etapy oddychania tlenowego: glikoliza (i fermentacja), cykl Krebsa (przebieg i zysk energetyczny), łańcuch oddechowy i fosforylacja oksydacyjna Znaczenie biologiczne oddychania beztlenowego i tlenowego; Wymiana gazowa a utlenianie biologiczne Niektóre przemiany tłuszczów i aminokwasów p-oksydacja i synteza kwasów tłuszczowych Dezaminacja aminokwasów- cykl ornitynowy; Budowa i rola acetylo-CoA; Gospodarka wodno-mineralna i wydalanie u zwierząt amonio-, uriko- i ureotelicznych;

7. Ewolucja:

 • Naukowe podstawy ewolucjonizmu: Arystotelesowska teoria stałości form i dynamiki życia; Teoria statycznej struktury przyrody Linneusza; Teoria ewolucji Lamaicka; Teoria Cuviera; Teoria doboru naturalnego Darwina – Wallace’a; Geneza i założenia teorii doboru naturalnego Darwina- Wallace’a; Syntetyczna teoria ewolucji; Wpływ genetyki na rozwój ewolucjonizmu; Bezpośrednie i pośrednie dowody ewolucji; Bezpośrednie dowody ewolucji, w tym sfosylizowane szczątki, skamieniałości, inkluzje, koprolity, relikty; Pośrednie dowody ewolucji z anatomii porównawczej, embriologii, biochemii, fizjologii, genetyki i biogeografii; Metody datowania znalezisk (metody izotopowe, metoda analizy pyłkowej, analiza warstwowa, kalendarz czasu geologicznego); Znaczenie bezpośrednich i pośrednich dowodów ewolucji;
 • Mechanizmy sprawcze i prawidłowości ewolucji. Podstawowe przyczyny zmian ewolucyjnych: Populacja jako podstawowa jednostka ewolucyjna (prawo Hardy’ego – Weinberga); Dryft genetyczny; Rodzaje doboru naturalnego (stabilizujący, dynamizujący); Ewolucja genów; Powstawanie gatunków (specjacja); Mechanizmy izolacyjne; Rola izolacji w procesie specjacji; Specjacja sympatryczna i allopatryczna; Filetyczny charakter procesów ewolucyjnych w teorii Darwina; Prawidłowości ewolucji; Mikro- i makroewolucja; Prawidłowości ewolucji: tempo ewolucji, wymieranie szczepów, nieodwracalność i postępowość ewolucji, wielokierunkowość (konwergencje i dywergencje, radiacja adaptatywna)
 • Biogeneza i zasadnicze kierunki ewolucji: Ewolucyjna historia życia na Ziemi;  Definicja ewolucji biologicznej;  Historyczne koncepcje powstania życia na Ziemi (kreacjonizm, samorództwo, teoria panspermii);  Współczesna koncepcja biogenezy; Autogenna i endosymbiotyczna teoria powstania komórki eukariotycznej; Powstanie protistów; Pochodzenie i rozwój roślin, grzybów oraz zwierząt; Skamieniałości przewodnie (trylobity, amonity, belemnity); Ewolucja naczelnych i antropogeneza; Cechy charakterystyczne i drzewo rodowe naczelnych; Uwarunkowania i etapy antropogenezy (charakterystyka; form przed- i praludzkich); Ewolucja kulturowa człowieka;

8.  Biologia stosowana:

 • Szanse i zagrożenia biotechnologii: Biotechnologia jako nauka stosowana; Klasyczne i nowoczesne techniki biotechnologii: inżynieria genetyczna, hodowle komórkowe i tkankowe, sekwencjonowanie genów i tworzenie bibliotek cDNA, genomika i proteomika Przemysłowe procesy biotechnologiczne, Biotechnologiczne otrzymywanie insuliny i hormonu wzrostu; Immobilizacja enzymów i ich zastosowanie w przemyśle spożywczym oraz farmaceutycznym; Biotechnologia w rolnictwie; Rośliny i zwierzęta transgeniczne; Insektycydy biologiczne; Zapłodnienie In vitro jako metoda hodowlana; Biotechnologia a ochrona środowiska; Paliwa ekologiczne i sposoby ich pozyskiwania: etanol biologiczny, biogaz, osad czynny Biotechnologia oparta na modyfikacjach DNA; Inżynieria genetyczna: nukleazy restrykcyjne, konstruowanie wektorów, lepkie końce Przyszłość biotechnologii; Problemy etyczne związane ze stosowaniem nowoczesnych biotechnologii; Bezpieczeństwo w zakresie prac inżynierii genetycznej;

 

Źródło: ekobiol.zagan.pl
J. Jankowska

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

5 × 1 =